Giấy chứng nhận đăng kiểm cần đảm bảo những yếu tố như sau

  • Năm sản xuất từ năm 2011
  • Số khung, Số máy phải trùng khớp với CAVET
  • Thời hạn đăng kiểm vẫn còn hiệu lực tính đến thời điểm hiện tại
  • Mục Kinh doanh vận tải và Có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phải được đánh đấu X