Trong trường hợp quý tài xế đã có Lý Lịch Tư Pháp thì cần đảm bảo những yếu tố sau:

  • Thời hạn không quá 10 tháng kể từ ngày cấp
  • LLTP tình trạng là “Không có án tích”