– Cách 1 : Chủ xe đi cùng với tài xế để lên đăng ký
– Cách 2: Nếu trong trường hợp Chủ xe không thể lên cùng với tài xế thì cần chuẩn bị một trong những giấy tờ sau:

  • Hợp đồng ủy quyền cho tài xế được sử dụng xe vào mục đích kinh doanh
  • Hợp đồng mua bán
  • Hợp đồng thuê xe cho tài xế được sử dụng xe vào mục đích kinh doanh

* Lưu ý: Nội dung của 3 loại hợp đồng này đều phải đầy đủ thông tin bao gồm: Thời hạn 6 tháng trở lên, Thông tin 2 bên hợp đồng, Thông tin xe, Có giá trị thuê xe phù hợp (Đơn vị tính là triệu đồng)