Quý tài xế khi lên đăng ký JUMP thì yêu cầu bắt buộc phải có GPLX bản chính và không thể thay thế bằng giấy tờ khác.