Trường hợp trước đây quý tài xế đã từng có án tích thì phải tiến hành thủ tục xóa án tích tại Tòa Án. Sau khi hoàn thành thủ tục xóa án tích quý tài xế có thể tiến hành thủ tục xin cấp LLTP để có thể đăng ký tham gia JUMP.