Mỗi chuyến đi sẽ được ghi nhận cụ thể và rõ ràng trong ứng dụng JUMP của đối tác. Chính vì vậy, số cuốc xe cũng như giá cước cho từng chuyến sẽ được cập nhật minh bạch giúp đối tác biết rõ thu nhập của bản thân từng ngày.