Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Người dùng khác

Ví dụ: nếu bạn là hành khách, chúng tôi có thể chia sẻ địa điểm đón và trả khách của bạn với tài xế.

Nếu bạn là tài xế, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với hành khách bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin xe của bạn, loại xe, biển số, vị trí và mức đánh giá trung bình.

Với bên thứ ba

Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ vị trí và tên của tài xế với các bên thứ ba khi hành khách sử dụng tính năng Chia sẻ Chuyến đi Của tôi hoặc kích hoạt Nút Khẩn cấp.

Với các đối tác JUMP theo yêu cầu của bạn

Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác JUMP hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác JUMP cung cấp, JUMP có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các đối tác đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với Ứng Dụng của chúng tôi hoặc Ứng Dụng của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển hoặc các đối tác kinh doanh mà JUMP hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.

Với chủ sở hữu tài khoản JUMP mà bạn có thể sử dụng

Ví dụ: người sử dụng lao động của bạn có thể nhận dữ liệu chuyến đi khi bạn sử dụng tài khoản JUMP for Business của người sử dụng lao động.

Với các công ty con và chi nhánh

Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của JUMP

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm:

  • bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
  • kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
  • nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
  • đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;
  • nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
  • các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với JUMP hoặc thay mặt JUMP;
  • các đối tác thương nhân và vận tải;
  • đối tác bảo hiểm và tài chính; và
  • đối tác giải pháp xe, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp xe của bên thứ ba.

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác.